Поръчайте сега: 0888 06 17 79

Гаранции и Рекламации

 1. Гаранции и рекламации

  (КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ КАК ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ  ЩЕ НАМЕРЕТЕ ПО-ДОЛУ В ТЕКСТА)

  Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

  Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

  Търговецът не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.

  Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.

  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

  Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

  • при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
  • несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

  Потребителят има право да предяви рекламация на стока, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на.

  Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

  При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

   Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

  При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

  При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

   Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

   Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

   Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

  Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

   Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

   Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

   Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

  Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  1)                    разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума

  • намаляване на цената.

   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 45. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително

   

  Можете да ползвате правото си на рекламация при:

  • Констатирани липси в продукта;
  • Дефекти в продукта;
  • Несъответствие с поръчания продукт (изключение са: незначителни разлики, в това число - възможни различия в цветовите нюанси, повредена опаковка по време на транспортиране).
  1. Рекламации можете да предявявате на място в офиса на фирмата, на email: info@reia.bg или на 0888061779. До 10 работни дни ще получите становище по предявената рекламация. Срокът за удовлетворяване на рекламация е 14 дни. При рекламация задължително се попълва " формуляр  за рекламация", който може да изтеглите от ТУК и който трябва да се предаде заедно с продукта/тите, за който/които се подава рекламация. Задължително изискване за приемане на рекламация е наличието на касова белжка за продукта/тите, по който/които се предявява претенцията. Тя трябва да придружава съответния продукт/и. Без касова бележка фирмата не е длъжна да приеме рекламацията! Продукта/тите по рекаламацията се предават лично в офиса на фирмата, при невъзможност да се предадат лично, се изпращат по куриер за сметка на фирмата. 
  2. ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
 2. Можете да ползвате правото си на рекламация при:
 • Констатирани липси в продукта;
 • Дефекти в продукта;
 • Несъответствие с поръчания продукт (изключение са: незначителни разлики, в това число - възможни различия в цветовите нюанси, повредена опаковка по време на транспортиране, размери).
 1. » Рекламации можете да предявявате на място в офиса на фирмата, на email: info@sophiegiraffe.bg или на 0888061779. До 10 работни дни ще получите становище по предявената рекламация.
 2. » Срокът за удовлетворяване на рекламация е 14 дни.
 3. » При рекламация задължително се попълва "протокол за рекламация", който може да изтеглите от ТУК и
 4. който трябва да се предаде заедно с продукта/тите, за който/които се подава рекламация или изпратите на имейл съдържащ съответното заглавие - моля, следвайте стъпките описани по-долу. Задължително изискване за приемане на рекламация е наличието на касова белжка за продукта/тите, по който/които се предявява претенцията. Тя трябва да придружава съответния продукт/и. Без касова бележка фирмата не е длъжна да приеме рекламацията! Продукта/тите по рекаламацията се предават лично в офиса на фирмата, при невъзможност да се предадат лично, се изпращат по куриер за собствена сметка(сметка на клиента). 
 5. ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

КАК ДА ПРЕДЯВЯ РЕКЛАМАЦИЯ СТЪПКА ПО СТЪПКА? 

За този процес ще ви трябва номера на вашата поръчката, който може да откриете в потвъждението изпратено към вас на електронна поща, както и касовата бележка. Продукта, по който ще се предявява рекламация е задължителна част от процедурата и трябва да бъде предоставен лично или изпратен към нас, за да бъде разгледан казуса.

1. Попълнете "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ" ръчно или електронно. Ако попълвате протокола ръчно на хартиен носител трябва задължително да го добавите към продукта/ите по рекламацията. Ако попълвате протокола електронно трябва задължително да го изпратите на имейл info@sophiegiraffe.bg със следното заглавие:

РЕКЛАМАЦИЯ + НОМЕР НА ПОРЪЧКА

Пример: РЕКЛАМАЦИЯ 321456           

Важно: Ако заглавието на имейлът се различава от гореспоменатото процесът по рекламацията може да отнеме повече време.

2. Продуктът/тите трябва да се:

Вариант 1: Предадат лично в нашия офис на адрес Благоевград, ул. Александър Стамболийски 1А, вх В, офис 3

Вариант 2:  Изпратят на адрес: Благоевград, ул. Александър Стамболийски 1А, вх В, офис 3. Придружен/и от попълнен и разписан протокол(в случай че попълвате таква ръчно) за рекламация, който може да свалите от тук: "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ"

При изпращане чрез куриерска фирма в полето съдържание трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да пише :

РЕКЛАМАЦИЯ + НОМЕР НА ПОРЪЧКА

Пример: РЕКЛАМАЦИЯ 321456    

Важно: Ако надписа в поле съдържание се различава от гореспоменатото процесът по връщане или замяна може да отнеме повече време.

Номерът на вашата поръчка може да намерите в горния десен ъгъл на потвърждението, което ви е изпратено на имейл. В случай, че не знаете или не сте запазили номерът на поръчката ви, можете да се свържете с нас на 0888061779, за да ви дадем тази информация. 

» При рекламация е задължително да ни изпратите касовия бон придружаващ Вашата поръчка.

» Възстановяване на суми става чрез банков превод в срок от 10 работни дни и за целта е необходимо да ни предоставите банкови детайли на сметка (Титуляр на сметка и IBAN), по която да възстановим сумата. Тези данни се попълват в протокола за "Рекламация" 

» Рекламации относно размерите поместени в табличките под описанието НЕ се приемат!!!

»  "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ"

» За допълнителна информация ни пишете на  info@sophiegiraffe.bg  или се свържете с нас на телефон 0888061779

ВАЖНО!
Запазете документа удостоверяващ плащането (касова бележка или банков превод), защото той ви е необходим в случай на рекламация и се използва, като гаранция за продуктите

 

Софи жирафчето 'Sophie la girafe'

  44.90 Лева
   

Софи жирафчето по-висок вариант

  50.80 Лева
   

"Софи жирафчето" Малък сет 1

  74.30 Лева
   

Подаръчен комплект "Софи жирафчето и чесалка за дъвчене" от колекцията "So pure"

  54.90 Лева